Verklaring gegevensbescherming

1. naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke persoon:

De heer Ralf Lüttmann
E-mailadres: inkarho@t-online.de
Tel. nr.: 04403 / 916945
De functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf is bereikbaar op het hierboven vermelde adres, alsook op het e-mailadres: inkarho@t-online.de.

2 Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens, alsmede aard en doel van het gebruik ervan

a) Wanneer u de website bezoekt Wanneer u onze website www.bloombux.de bezoekt, wordt er automatisch informatie naar de server van onze website gestuurd door de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:

- IP-adres van de aanvragende computer,
- Datum en tijdstip van toegang,
- naam en URL van het opgevraagde bestand,
- website van waaruit toegang werd verkregen (referrer URL),
- de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, alsmede de naam van uw toegangsprovider. Bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden: - Zorgen voor een vlotte verbindingsopbouw van de website,
- Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
- beoordeling van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem, en
- voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden van gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon.

Daarnaast maken wij gebruik van cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. In de punten 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring vindt u hierover meer gedetailleerde uitleg.

b) Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief
Indien u overeenkomstig Art. 6 Par. 1 Sentence 1 lit. a DSGVO uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te zenden. Om de nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het een e-mailadres op te geven. U kunt zich op elk moment uitschrijven, bijvoorbeeld via een link aan het eind van elke nieuwsbrief. U kunt uw verzoek tot uitschrijving ook te allen tijde per e-mail richten aan inkarho@t-online.de.

c) bij gebruik van ons contactformulier
Indien u vragen heeft, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Daarbij is het noodzakelijk een geldig e-mailadres op te geven, zodat wij weten van wie het verzoek afkomstig is en wij het kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. De gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen, gebeurt overeenkomstig Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming. De persoonsgegevens die door ons zijn verzameld voor het gebruik van het contactformulier, worden automatisch gewist nadat uw verzoek is afgehandeld.

3. overdracht van gegevens

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien:

- u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. a DSGVO,
- de openbaarmaking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (DSGVO) en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient, bij het niet openbaar maken van uw gegevens,
- indien er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens bekend te maken op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. c DSGVO, alsmede
- dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van contractuele relaties met u in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 Sentence 1 lit. b DSGVO.

4 Koekjes

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks kennis krijgen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten.

Daarnaast gebruiken wij ook tijdelijke cookies om het gebruiksgemak te optimaliseren, die voor een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat u al eerder op onze site bent geweest en welke invoergegevens en instellingen u hebt opgegeven, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren, zodat wij ons aanbod voor u kunnen optimaliseren (zie punt 5). Met deze cookies kunnen wij automatisch herkennen dat u al eerder op onze website bent geweest wanneer u deze opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist. De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de voornoemde doeleinden ter bescherming van onze rechtmatige belangen en die van derden overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

5. analyse-instrumenten

a) Traceermiddelen
De hieronder opgesomde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen wij een op de behoeften afgestemd ontwerp en een voortdurende optimalisering van onze website garanderen.

Anderzijds gebruiken wij de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren met het oog op de optimalisering van ons aanbod voor u. Deze belangen moeten worden beschouwd als legitiem in de zin van voornoemde bepaling. De respectieve doeleinden van gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de desbetreffende opsporingsinstrumenten.

6 Plugins voor sociale media

Wij gebruiken op onze website social plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Twitter en [a.u.b. aanvullen/veranderen indien nodig] op basis van Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO om ons bedrijf via deze netwerken beter bekend te maken. Het onderliggende promotionele doel moet worden beschouwd als een rechtmatig belang in de zin van de DSGVO. De verantwoordelijkheid voor een gegevensbeschermingsconforme werking berust bij hun respectieve aanbieders. De integratie van deze plug-ins door ons gebeurt door middel van de zogenaamde tweeklikkenmethode om de bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

7. rechten van de betrokkene U hebt het recht:

- Om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met Art. 15 DSGVO. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op klacht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de bijzonderheden daarvan;

- overeenkomstig Art. 16 DSGVO, de onmiddellijke verbetering van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen; - overeenkomstig Art. 17 DSGVO, de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

- te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 18 DSGVO, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of u bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO. 21 DSGVO om bezwaar te maken tegen de verwerking; - overeenkomstig art. 20 DSGVO om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken;

- uw toestemming te allen tijde intrekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten; en

- een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

8. recht van bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen
- overeenkomstig Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f DSGVO, hebt u het recht,
- bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 DSGVO, voor zover daartoe gronden bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval beschikt u over een algemeen recht van verzet, dat door ons ten uitvoer wordt gelegd zonder dat een specifieke situatie wordt gespecificeerd.
Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of verzet, volstaat het een e-mail te sturen naar inkarho@t-online.de.

9. gegevensbeveiliging

Binnen het websitebezoek maken wij gebruik van de wijdverbreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in verband met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel is dit een 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bit v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd is, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

10. actualiteit en wijziging van deze verklaring gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de stand van mei 2018. Door de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen daarop of door gewijzigde wettelijke of officiële eisen kan het noodzakelijk worden om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde raadplegen en afdrukken op de website https://www.bloombux.de/datenschutz/.